صد برند برتر

رتبه ۱

نام شرکت : همراه اول

ارزش سهام (ریال) : ۱۷۳,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

hamrah-aval-logo

رتبه ۲

نام شرکت : مخابرات ایران

ارزش سهام (ریال) : ۱۳۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

iran-mokhaberat-logo

رتبه ۳

نام شرکت : خدمات انفورماتیک

ارزش سهام (ریال) : ۶۹,۷۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

khadamat-anformatic-logo

رتبه ۴

نام شرکت : گروه مپنا

ارزش سهام (ریال) : ۶۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

mapna-logo

رتبه ۵

نام شرکت : بانک پاسارگاد

ارزش سهام (ریال) : ۵۰,۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-pasargad-logo

رتبه ۶

نام شرکت : بانک ملت

ارزش سهام (ریال) : ۵۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-mellat-logo

رتبه ۷

نام شرکت : ایران خودرو

ارزش سهام (ریال) : ۴۲,۰۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

iran-khodro-logo

رتبه ۸

نام شرکت : آسان پرداخت پرشین

ارزش سهام (ریال) : ۳۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

asan-pardakht-logo

رتبه ۹

نام شرکت : بانک صادرات ایران

ارزش سهام (ریال) : ۳۴,۰۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-saderat-logo

رتبه ۱۰

نام شرکت : سایپا

ارزش سهام (ریال) : ۳۳,۵۳۳,۷۴۰,۴۵۰,۰۰۰

saipa-logo

رتبه ۱۱

نام شرکت : بانک تجارت

ارزش سهام (ریال) : ۲۷,۲۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-tejarat-logo

رتبه ۱۲

نام شرکت : بانک پارسیان

ارزش سهام (ریال) : ۲۴,۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-parsian-logo

رتبه ۱۳

نام شرکت : داده گستر عصر نوین – های وب

ارزش سهام (ریال) : ۲۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

hiweb-logo

رتبه ۱۴

نام شرکت : نفت بهران

ارزش سهام (ریال) : ۲۳,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

naft-behran-logo

رتبه ۱۵

نام شرکت : بانک انصار

ارزش سهام (ریال) : ۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-ansar-logo

رتبه ۱۶

نام شرکت : پارس خودرو

ارزش سهام (ریال) : ۱۸,۶۹۸,۷۸۹,۶۱۷,۰۰۰

pars-khodro-logo

رتبه ۱۷

نام شرکت : بانک آینده

ارزش سهام (ریال) :۱۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-ayandeh-logo

رتبه ۱۸

نام شرکت : دارو عبیدی

ارزش سهام (ریال) : ۱۷,۲۹۶,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰

abidi-logo

رتبه ۱۹

نام شرکت : بانک اقتصاد نوین

ارزش سهام (ریال) : ۱۷,۱۶۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰

bank-eghtesad-novin-logo

رتبه ۲۰

نام شرکت : به پرداخت ملت

ارزش سهام (ریال) :۱۶,۷۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

behpardakht-melat-logo

رتبه ۲۱

نام شرکت : بانک شهر

ارزش سهام (ریال) : ۱۴,۵۱۳,۸۸۷,۸۱۲,۰۰۰

bank-shahr-logo

رتبه ۲۲

نام شرکت : گروه صنعتی پاکشو

ارزش سهام (ریال) : ۱۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

pakshoo-logo

رتبه ۲۳

نام شرکت : توسعه صنایع بهشهر

ارزش سهام (ریال) : ۱۲,۴۳۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

behshahr-logo

رتبه ۲۴

نام شرکت : بانک خاورمیانه

ارزش سهام (ریال) : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-khavarmianeh-logo

رتبه ۲۵

نام شرکت : بانک کار آفرین

ارزش سهام (ریال) : ۱۱,۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-karafarin-logo

رتبه ۲۶

نام شرکت : نفت ایرانول

ارزش سهام (ریال) : ۱۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

iranol-logo

رتبه ۲۷

نام شرکت : بانک تات

ارزش سهام (ریال) : ۱۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-tat-logo

رتبه ۲۸

نام شرکت : رایان سایپا

ارزش سهام (ریال) : ۱۰,۸۸۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

rayan-saipa-logo

رتبه ۲۹

نام شرکت : بانک سینا

ارزش سهام (ریال) : ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bimeh-saman-logo

رتبه ۳۰

نام شرکت : گروه بهمن

ارزش سهام (ریال) : ۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bahman-gorooh-logo

رتبه ۳۱

نام شرکت : تجارت الکترونیک پارسیان

ارزش سهام (ریال) : ۹,۳۷۰,۸۴۵,۳۷۶,۰۰۰

tap-logo

رتبه ۳۲

نام شرکت : بانک دی

ارزش سهام (ریال) : ۸,۹۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-day-logo

رتبه ۳۳

نام شرکت : بانک مهر اقتصاد

ارزش سهام (ریال) : ۸,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-mehr-eghtesad-logo

رتبه ۳۴

نام شرکت : کیسون

ارزش سهام (ریال) : ۷,۸۸۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

kaison-logo

رتبه ۳۵

نام شرکت : البرز دارو

ارزش سهام (ریال) : ۷,۸۷۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

alborz-daroo-logo

رتبه ۳۶

نام شرکت : دارو پخش

ارزش سهام (ریال) : ۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

daroopakhsh-logo

رتبه ۳۷

نام شرکت : بانک گردشگری

ارزش سهام (ریال) : ۷,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-gardeshgari-logo

رتبه ۳۸

نام شرکت : پاک وش

ارزش سهام (ریال) : ۷,۰۸۳,۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰

pakvash-logo

رتبه ۳۹

نام شرکت : اعتباری ملل

ارزش سهام (ریال) : ۷,۰۴۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

mali_askarieh_d

رتبه ۴۰

نام شرکت : دارو رازک

ارزش سهام (ریال) : ۶,۹۷۰,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

razak-logo

رتبه ۴۱

نام شرکت : بانک سامان

ارزش سهام (ریال) : ۶,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-saman-logo

رتبه ۴۲

نام شرکت : دارو سبحان

ارزش سهام (ریال) : ۶,۳۱۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

sobhan-daroo-logo

رتبه ۴۳

نام شرکت : بیمه پاسارگاد

ارزش سهام (ریال) : ۶,۲۳۸,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰

bimeh-pasargas-logo

رتبه ۴۴

نام شرکت : کارت اعتباری ایران کیش

ارزش سهام (ریال) : ۶,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

kish-pardakht-logo

رتبه ۴۵

نام شرکت : بانک حکمت ایرانیان

ارزش سهام (ریال) : ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-hekmat-logo

رتبه ۴۶

نام شرکت : دارو اسوه

ارزش سهام (ریال) : ۵,۴۹۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

osveh-logo

رتبه ۴۷

نام شرکت : دارویی برکت

ارزش سهام (ریال) : ۵,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

barkat-daroo-logo

رتبه ۴۸

نام شرکت : بیمه سامان

ارزش سهام (ریال) : ۵,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bimeh-saman-logo

رتبه ۴۹

نام شرکت : بانک قوامین

ارزش سهام (ریال) : ۵,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-ghavamin-logo

رتبه ۵۰

نام شرکت : پست بانک ایران

ارزش سهام (ریال) : ۵,۰۹۵,۹۱۸,۷۷۶,۰۰۰

post-bank-logo

رتبه ۵۱

نام شرکت : کاغذ پارس

ارزش سهام (ریال) : ۴,۹۲۴,۲۷۵,۸۲۸,۰۰۰

kaghaz-pars

رتبه ۵۲

نام شرکت : بانک سرمایه

ارزش سهام (ریال) : ۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bank-sarmayeh-logo

رتبه ۵۳

نام شرکت : فروشگاه رفاه

ارزش سهام (ریال) : ۴,۵۷۴,۸۲۴,۵۲۷,۰۰۰

forooshgah-refah-logo

رتبه ۵۴

نام شرکت : همکاران سیستم

ارزش سهام (ریال) : ۴,۵۳۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

hamkaran-system-logo

رتبه ۵۵

نام شرکت : زامیاد

ارزش سهام (ریال) : ۴,۴۱۸,۳۸۳,۷۰۸,۰۰۰

zamyad-logo

رتبه ۵۶

نام شرکت : مینو

ارزش سهام (ریال) : ۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

minoo-logo

رتبه ۵۷

نام شرکت : بیمه پارسیان

ارزش سهام (ریال) : ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

parsian-bimeh-logo

رتبه ۵۸

نام شرکت : بهمن دیزل

ارزش سهام (ریال) : ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

Bahman-Diesel-Logo

رتبه ۵۹

نام شرکت : بیمه البرز

ارزش سهام (ریال) : ۴,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

alborz-bimeh-logo

رتبه ۶۰

نام شرکت : دارو جابرابن حیان

ارزش سهام (ریال) : ۳,۸۱۲,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

jaber-hayan-logo

رتبه ۶۱

نام شرکت : بیمه کوثر

ارزش سهام (ریال) : ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bimeh-kosar-logo

رتبه ۶۲

نام شرکت : صنعتی بوتان

ارزش سهام (ریال) : ۳,۶۲۳,۷۰۱,۰۳۲,۰۰۰

bootan-logo

رتبه ۶۳

نام شرکت : ایران خودرو دیزل

ارزش سهام (ریال) : ۳,۵۵۷,۱۹۹,۰۶۷,۰۰۰

iran-khodro-diesel-logo

رتبه ۶۴

نام شرکت : بیمه آسیا

ارزش سهام (ریال) : ۳,۴۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

asia-bimeh-logo

رتبه ۶۵

نام شرکت : دارو زهراوی

ارزش سهام (ریال) : ۳,۲۶۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

zahravi-logo

رتبه ۶۶

نام شرکت : بیمه دانا

ارزش سهام (ریال) : ۳,۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

dana-bimeh-logo

رتبه ۶۷

نام شرکت : تبرک

ارزش سهام (ریال) : ۳,۰۸۱,۷۰۷,۰۲۴,۰۰۰

tabarok-logo

رتبه ۶۸

نام شرکت : داروسازی قاضی

ارزش سهام (ریال) : ۲,۹۶۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰

ghazi-daroo-logo

رتبه ۶۹

نام شرکت : تهران شیمی

ارزش سهام (ریال) : ۲,۸۲۰,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰

tehran-shimi-logo

رتبه ۷۰

نام شرکت : بیمه رازی

ارزش سهام (ریال) : ۲,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

razi-bimeh-logo

رتبه ۷۱

نام شرکت : بیمه دی

ارزش سهام (ریال) : ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

day-bimeh-logo

رتبه ۷۲

نام شرکت : موتوژن

ارزش سهام (ریال) : ۲,۲۷۶,۶۱۸,۴۰۰,۰۰۰

motogen-logo

رتبه ۷۳

نام شرکت : پاکسان

ارزش سهام (ریال) : ۲,۱۷۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

Paxan-logo

رتبه ۷۴

نام شرکت : کویر تایر

ارزش سهام (ریال) : ۲,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

kavir-tier-logo

رتبه ۷۵

نام شرکت : فن آوا

ارزش سهام (ریال) : ۲,۰۶۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

fanava-logo

رتبه ۷۶

نام شرکت : بیمه تجارت نو

ارزش سهام (ریال) : ۲,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

tejarat-no-logo

رتبه ۷۷

نام شرکت : گلتاش

ارزش سهام (ریال) : ۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

goltash-logo

رتبه ۷۸

نام شرکت : پارس دارو

ارزش سهام (ریال) : ۲,۰۳۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

pars-daroo-logo

رتبه ۷۹

نام شرکت : داده پردازی ایران

ارزش سهام (ریال) : ۲,۰۰۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

dade-pardazi-iran-logo

رتبه ۸۰

نام شرکت : لبنیات پاک

ارزش سهام (ریال) : ۱,۹۸۱,۲۵۵,۸۴۲,۲۸۰

pak-labaniat-logo

رتبه ۸۱

نام شرکت : بیمه ما

ارزش سهام (ریال) : ۱,۷۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bimeh-ma-logo

رتبه ۸۲

نام شرکت : هپکو

ارزش سهام (ریال) : ۱,۶۹۴,۰۷۳,۴۲۵,۰۰۰

hepco-logo

رتبه ۸۳

نام شرکت : بیمه سرمد

ارزش سهام (ریال) : ۱,۶۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bimeh-sarmad-logo

رتبه ۸۴

نام شرکت : بهمن لیزینگ

ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۹۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bahman-lising-logo

رتبه ۸۵

نام شرکت : دارو اکسیر

ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

exir-logo

رتبه ۸۶

نام شرکت : نیرو محرکه

ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۹۱,۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰

niroo-mohareke-logo

رتبه ۸۷

نام شرکت : قند اصفهان

ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۹۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ghand-esfahan-logo

رتبه ۸۸

نام شرکت : بهنوش

ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۷۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

behnoosh-logo

رتبه ۸۹

نام شرکت : بیمه سینا

ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bimeh-sina-logo

رتبه ۹۰

نام شرکت : بیمه کارآفرین

ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bimeh-karafarin-logo

رتبه ۹۱

نام شرکت : لیزینگ ایرانیان

ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

lising-iranian-logo

رتبه ۹۲

نام شرکت : دارو فارابی

ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

farabi-logo

رتبه ۹۳

نام شرکت : بیمه نوین

ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

bimeh-novin-logo

رتبه ۹۴

نام شرکت : ایران ارقام

ارزش سهام (ریال) : ۱,۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

iran-argham-logo

رتبه ۹۵

نام شرکت : کیمیادارو

ارزش سهام (ریال) : ۱,۴۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

kimiadaroo-logo

رتبه ۹۶

نام شرکت : لوازم خانگی پارس

ارزش سهام (ریال) : ۱,۴۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

pars-logo

رتبه ۹۷

نام شرکت : پارس خزر

ارزش سهام (ریال) : ۱,۳۳۹,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰

pars-khazar-logo

رتبه ۹۸

نام شرکت : مارگارین

ارزش سهام (ریال) : ۱,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

margarin-logo

رتبه ۹۹

نام شرکت : افرانت

ارزش سهام (ریال) : ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

afranet-logo

رتبه ۱۰۰

نام شرکت : شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

ارزش سهام (ریال) : ۱,۳۰۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

5191